Cookie beleid Racing Club Harelbeke

De website van Racing Club Harelbeke is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Veiligheid

Veiligheid


Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het art. 15 dewelke eigen zijn aan het Forestiersstadion.

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Forestiersstadion, Stasegemsesteenweg 23, 8530 Harelbeke, tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door KRC Harelbeke (hierna de organisator genoemd). De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

2. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator, KRC Harelbeke en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating

3. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

4. De toegang tot het stadion kan geweigerd worden aan personen:

 • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
 • die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,.…;
 • die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.      


Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

5. Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken. 

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde. 

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen, …. kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

6. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
 • ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
 • pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...
 • om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.) 
 • alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

7. Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

 • zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld, ...
 • gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd
 • de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion
 • zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken            
 • de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
 • verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.
 • te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes
 • spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen mogen niet:
  1. voor de reclameborden worden gehangen, 
  2. het zicht op het speelveld belemmeren
  3. de evacuatiewegen belemmeren
  4. de herkenbaarheid belemmeren.

8. In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.
 
9. In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd.

10.
De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs 
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

11. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

12. Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. 

Elke persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003 en wet van 27 december 2004, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

13.
De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.  

14. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, wet van 27 december 2004 en wet van 25 april 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

15. Bijzondere bepalingen eigen aan het Forestiersstadion:

 • Het is verboden om voedsel mee te brengen in de tribunes en op deze plaatsen te eten. Dranken worden uitsluitend toegestaan in de tribunes, in de daartoe bestemde en door KRC Harelbeke goedgekeurde drinkbekers. Afwijkingen en andere aanvragen kunnen uitsluitend worden toegestaan door de veiligheidsverantwoordelijke.
 • Het is verboden te roken in de zalen en kantines van het Forestiersstadion. 
 • Trommels worden toegelaten na akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke. 
 • Het is verboden om sjerpen, vlaggen, spandoeken, slogans, kentekens of symbolen, e.a. … met discriminerende of provocerende teksten te dragen, op te hangen of te laten ophangen, of ten toon te spreiden.
 • Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs (geldig voor de dag van de wedstrijd) ten strengste verboden zich te bevinden in gedeelten van het stadion zoals dienstlokalen, kleedkamers, neutrale zones alsook alle plaatsen en ruimtes die voorbehouden zijn : 
 1. voor de orde- en hulpdiensten ;
 2. als keukens, stookplaatsen, elektrische- en gasinstallaties, kelders ;
 3. voor de organisator en/of clubs, recreatiezalen ;
 4. voor de spelers, scheidsrechterstrio en officiële afgevaardigden alsook hun assistenten ;
 5. als speelveld en / of piste rondom het speelveld en / of de aansluitende zones die zijn afgescheiden van het publiek, muren, omheiningen of andere middelen bestemd tot het scheiden van het publiek.
 6. als receptieruimtes vóór, tijdens en na de wedstrijd tenzij hij/zij een kaart kan voorleggen waaruit de toestemming blijkt van de organisator, sponsor of eigenaar van het stadion. 

In aanvulling op het artikel 7 en bovenstaande omschrijvingen: Iedere persoon, die het stadion of delen ervan betreedt of die verzoekt binnen te komen zonder geldig toegangsbewijs of doorlatingbewijs afgeleverd door KRC Harelbeke of waar zijn aanwezigheid wordt vastgesteld in een zone die niet voor hem als toeschouwer toegankelijk is, zal worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete en een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar.

Het betreden van het speelveld of de poging ertoe wordt gesanctioneerd met een stadionverbod van minimum 2 jaar en een geldboete.

 • Papiersnippers, confetti en dergelijke is enkel toegelaten na goedkeuring door de veiligheidsverantwoordelijke.
 • Vlaggen van max. 1m80 en met een vlaggenstok uit plooibaar plastiek of soepele PVC buis zijn toegelaten. Enkel vlaggen met de kleuren van de clubs die de wedstrijd spelen worden toegelaten. Vlaggen met dubbele masten zijn niet toegelaten.
 • Vlaggen van meer dan 2 m² moeten brandveilig en brandwerend zijn. In die zin dat ze zijn behandeld met een brandwerend middel of zijn gemaakt uit een brandwerende stof. In ieder geval dient voor deze vlaggen een attest met vermelding van het type en het gebruikte materiaal te worden voorgelegd. 


In aanvulling op het artikel 3: Onverminderd de bepalingen van Titel V van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden alsook van het koninklijk Besluit van 3 juni 1999 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, is het verboden toegangsbewijzen te verkopen of te verdelen tegen een hoger bedrag dan daarop staat aangegeven.

In aanvulling op de artikels 5 & 6: Gevaarlijke voorwerpen en/of alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen moeten aan de stewards worden afgegeven en kunnen in beslag worden genomen door de politiediensten. Noch de organisatoren noch de ordediensten zullen gehouden zijn om deze voorwerpen terug te bezorgen.

De opsomming in het artikel 6 is niet limitatief maar van aanwijzende aard.

Iedereen die op enige wijze in strijd handelt met de bepalingen van één en of meerdere voorgaande artikelen, kan door de personen belast met de controle van het toegangsbewijs of op de naleving van het reglement van inwendige orde, het handhaven van de openbare orde, waaronder de politie, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het stadion worden geweigerd en kan door de ordediensten ofwel uit enig deel van het stadion worden verwijderd ofwel worden verplicht het stadion te verlaten.

Hij/zij kan uitgesloten worden voor het bijwonen van wedstrijden gedurende een bepaalde termijn in overeenstemming met de burgerrechterlijke uitsluitingsprocedure en onverminderd de beslissingen van de bestuurlijke en gerechterlijke overheden. Het toegangsbewijs verliest onherroepelijk zijn geldigheid zonder dat enig recht op terugbetaling ontstaat. 


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!